Som ett led i att få fler skogsägare att inse vikten av att ta ett motorsågskörkort publicerar vi en text från Säkerskogs hemsida. Under pages har vi också lagt in information hur de olika motorsågskörkorten examineras.

Fyrtio gånger farligare i skogen

ATL-artikel måndag 27 januari 2003
De som arbetar i skogen löper fyrtio gånger högre risk att dödas jämfört med normala arbetstagare, enligt siffror från Arbetsmiljöverket.

År 2002 blev ett dystert år för skogsbruket i Sverige, 12 personer miste livet under främst avverkningsarbete. Därmed befäster skogen sin plats som en av de värsta arbetsmiljöerna i landet.

Totalt omkommer i snitt femtio personer i det svenska arbetslivet per år. Av dessa är det runt tio personer som dör under arbete i skogen. Trots att skogsarbetet bara står för 0,5 procent av det totala antalet arbetade timmar står skogen alltså för 20 procent av dödsfallen, en överdödlighet som är 40 gånger högre än i det normala arbetslivet.

– Det är inte själva motorsågen som är det farliga utan trädet. Man blir slagen eller ihjälklämd av trädet. I de flesta fall när trädet fälls hamnar det på ett annat träd och sedan försöker man få ner det på ett olämpligt sätt. Helst ska traktor och vinsch användas. Men en del ger sig på det träd som det andra hänger på eller försöker fälla ett annat träd på det hängande trädet och stammen slår upp så att man blir krossad, helt enkelt, säger Uwe Synwoldt som följer utvecklingen av skogsolyckorna på Arbetsmiljöverket.

Farligare i privatskogsbruket än i storskogsbruket
Totalt görs ungefär 30 miljoner arbetstimmar i skogen varav de privata, självverksamma skogsägarna står för hälften. Inom industrins storskogsbruk har dödstalen fallit kraftigt sedan mekaniseringen tog fart under sjuttio- och åttiotalen. Skogsarbetaren sitter idag i en maskin och skyddas från nedfallande träd. Inom privatskogsbruket har däremot de farliga momenten stannat kvar. Ensamarbetet och risktagningar är de enskilda faktorer som driver upp dödstalen.

– Det är alltså i huvudsak de självverksamma som omkommer i skogen. Det betyder att de lever ännu farligare eftersom dödstalen är ett medelvärde för hela skogsbruket, säger Tomas Gullberg, skoglig doktor på Högskolan Dalarna i Garpenberg.

Det skulle betyda att de självverksamma löper uppemot 80 gånger högre risk att dödas i skogen. Gullberg har intervjuat 900 privata skogsägare för att utröna hur riskbilden ser ut.

– Vi har ganska bra kläm på de riktigt allvarliga arbetsskadorna, dödsfall och liknande. Men de vanligare olyckstalen vet vi väldigt lite om. Enligt beräkningar från vår undersökning bör det röra sig om tretusen olycksfall per år enbart inom privatskogsbruket. Och det tror vi är en underskattning. Antalet olyckstillbud vet vi ännu mindre om. Innan man skriver upp ett tillbud så ska det nog vara väldigt allvarligt. Om man fäller ett träd över en sten och rotändan slår upp bara någon decimeter från näsan, så är det är ett tillbud. Men de flesta ser det inte så och glömmer bort det, säger Gullberg.